top of page

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden van de V-COOL website

Het gebruik van deze website of de andere websites van V-COOL die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘V-COOL website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de V-COOL website niet te gebruiken.

Het gebruik van de V-COOL website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de V-COOL website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de V-COOL website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

1. Doel van de V-COOL website

De V-COOL website is een wegwijzer bij het zoek naar informatie over de dienstverlening van de V-COOL BVBA. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

2. Gebruik van de V-COOL website

Door het gebruik van de V-COOL website verbindt u zich ertoe:

  • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);

  • de veiligheid van de V-COOL website niet te schenden of in het gedrang te brengen;

  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;

  • geen inbreuk te maken op de rechten van V-COOL of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. Hyperlinks

De V-COOL website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van V-COOL BVBA. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. V-COOL beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. V-COOL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van V-COOL, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de V-COOL website leiden.

4. Intellectuele rechten

V-COOL is de eigenaar van de inhoud van de V-COOL website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van V-COOL.

U mag de V-COOL website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de V-COOL website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat V-COOL de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de V-COOL website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

5. Aansprakelijkheid van V-COOL

De V-COOL website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan V-COOL geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de V-COOL website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. V-COOL kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de V-COOL website weigeren. V-COOL kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de V-COOL website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de V-COOL website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de V-COOL website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van V-COOL strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van V-COOL beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe V-COOL en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die V-COOL of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

7. Allerlei

V-COOL kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

8. Over V-COOL

Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door V-COOL BVBA, met maatschappelijke zetel te Mijnwerkerslaan 33 bus 2, 3550 Heusden-Zolder, KBO 0713.597.128.

V-COOL—NEGATIF-LOGO.jpg
bottom of page